ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. z m.) – Pzp.
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na postawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.11.2017.