Diagnoza problemów
i pozytywnego potencjału młodzieży

w ujęciu modelu profilaktyki zintegrowanej

 

Szanowni Państwo,
Nasze diagnozy są oparte na autorskich narzędziach stosowanych w badaniach nad młodzieżą od 2002 roku i nieustannie doskonalonych. Ukazują bardzo szeroki przekrój problemów młodzieży i jej pozytywnego potencjału. Dzięki regularnemu badaniu dużych grup młodzieży (kilka tysięcy uczniów rocznie) dysponujemy szeroką bazą do porównań. Wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu działań profilaktycznych, szkoleniu kadry pedagogicznej oraz współpracy z samorządem terytorialnym umożliwia nam formułowanie wniosków z badań w sposób przydatny dla nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych za zdrowie, bezpieczeństwo i wychowanie młodzieży.

dr Szymon Grzelak
Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

 

Korzyści z diagnozy opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej

 

Rzetelne informacje o skali zachowań ryzykownych młodzieży oraz o jej postawach i przekonaniach w zakresie szerokiego spektrum problemów:

 1. korzystanie z alkoholu,
 2. zażywanie narkotyków i dopalaczy,
 3. palenie papierosów,
 4. przemoc rówieśnicza (w tym przemoc elektroniczna),
 5. myśli samobójcze,
 6. ryzykowne zachowania seksualne,
 7. korzystanie z pornografii,
 8. relacje z rodzicami,
 9. wiedza, przekonania i postawy dotyczące relacji rówieśniczych, miłości, seksualności, korzystania z substancji psychoaktywnych,
 10. pozytywny potencjał młodzieży.

 

Uczciwa ocena pozytywnego potencjału młodzieży, szkoły i rodziców.
Diagnoza pozwala odkryć obszary, w których szkoła i rodzice dobrze spełniają swoją funkcję. W naszych raportach dbamy o rzetelne ukazanie pozytywnych wyników, które są owocem ciężkiej pracy osób zaangażowanych w wychowanie młodego pokolenia.

Przydatność raportu dla kadry pedagogicznej szkoły.
Nasze badania prowadzimy na populacjach (a nie na próbach z populacji), a w raportach kluczową wagę przywiązujemy do układu wyników dla konkretnej szkoły, a nie do średnich wyników całego miasta. Dzięki takiemu podejściu kadra pedagogiczna każdej placówki objętej diagnozą uzyskuje pełne informacje na temat własnej młodzieży w podziale na poziomy klas i w podziale na płeć. Takie przedstawienie wyników jest najbardziej przydatne dla kadry danej placówki i najskuteczniej pomaga w wytyczaniu i korygowaniu celów pracy wychowawczej i profilaktycznej. Kadra naszego Instytutu od lat łączy pracę badawczą z bezpośrednią pracą profilaktyczną z młodzieżą. Dzięki temu nasze raporty mają charakter praktyczny, a zawarte w nich wnioski uwzględniają realia funkcjonowania współczesnej polskiej szkoły.

Wyważone formułowanie wniosków z badań.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że do różnych szkół chodzi młodzież z różnych środowisk. Od samego początku ma odmienny potencjał rozwojowy i zróżnicowane wsparcie rodzinne. Dlatego nasze diagnozy nie są nigdy oceną pracy wychowawców i nauczycieli. Szkoły gromadzące najlepiej uczącą się młodzież mogą mieć niskie wskaźniki zachowań problemowych w dużej mierze dzięki rekrutacji opartej na pozytywnej autoselekcji uczniów. Z drugiej strony, wysokie wskaźniki zachowań problemowych młodzieży w innych szkołach wcale nie muszą świadczyć o złej pracy pedagogów. Być może bez ich wysiłku skala problemów byłaby jeszcze o wiele większa. Świadomi takich realiów dbamy o wyważone i pozbawione ocen formułowanie wniosków. Dokładamy wszelkich starań do tego, by w miastach, gdzie badamy młodzież z różnych szkół, nasze wyniki nie stały się powodem nieuzasadnionych porównań dotyczących zaangażowania i profesjonalizmu kadry poszczególnych szkół.

Szerokie tło do porównań potencjału i skali problemów wśród młodzieży (przyp. 1).
Dzięki dużemu i wciąż rosnącemu zainteresowaniu naszymi diagnozami nasz zbiór danych o postawach młodzieży z różnych regionów Polski jest bardzo duży. Pozwala to ukazać wyniki danej szkoły lub danego miasta na szerokim tle. Wolne od oceny, rzeczowo skomentowane w raporcie porównania, mogą być cenną wskazówką dla władz miasta lub pedagogów. Oto przykłady:

Przykład 1: „W szkole, w której wskaźniki zachowań problemowych dziewcząt są bardzo niskie występuje o wiele wyższy niż w innych szkołach wskaźnik myśli samobójczych.”

Przykład 2: „W gimnazjum, w którym na poziomie klas III wskaźniki zachowań problemowych są znacznie niższe niż w innych szkołach i miastach, wskaźnik przemocy elektronicznej dla chłopców z klas II jest rażąco wyższy niż gdzie indziej.”

Kadra pedagogiczna obu powyższych szkół otrzymuje istotny materiał dopingujący do pracy właśnie dzięki porównaniom z innymi szkołami i miastami. Dodatkowo, w zakresie niektórych wskaźników dysponujemy porównaniami do wyników innych ogólnopolskich badań (ESPAD, HBSC).

Pomoc w racjonalnym planowaniu działań profilaktycznych.
W niektórych szkołach i miastach prowadzimy badania diagnostyczne w kolejnych latach, dzięki czemu miejscowe władze mogą monitorować natężenie problemów wśród młodzieży i zmieniać rozkład akcentów w prowadzonych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Takie podejście przyczynia się do racjonalizacji wydatków na te dziedziny.

 

 

Zasady etyczne i zasady bezpieczeństwa badań

Podstawową zasadą etyczną naszych badań jest obejmowanie diagnozami wyłącznie tych grup młodzieży, które w bliskim czasie będą objęte programem profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®. Dzięki temu badania stają się częścią oddziaływań profilaktycznych, a zadawanie pytań o zachowania ryzykowne i problemowe nie jest szkodliwe dla młodzieży, gdyż bezpośrednio po diagnozie młodzi ludzie uczestniczą w wysokiej jakości programie profilaktycznym zapobiegającym równie szerokiemu spektrum problemów jak pytania zawarte w badaniach.

Wyniki badań podawane są do wiadomości wyłącznie kadrze pedagogicznej danej placówki i organowi prowadzącemu tę placówkę. W prezentacji wyników dla wielu szkół z danego miasta lub regionu starannie dbamy o anonimowość poszczególnych placówek.

Pytania kwestionariusza są sformułowane z delikatnością i dostosowaniem do etapu rozwojowego młodzieży. Ankieta jest tak przygotowana, by z jednej strony obejmowała wiele obszarów życia młodych ludzi, a z drugiej, by nie było w niej żadnych rażących sformułowań ani innych antywychowawczych treści. Zarówno ankieta jak i sposób prowadzenia badań są bezpieczne psychologicznie. Autorowi kwestionariusza i kierownikowi badań, dr Szymonowi Grzelakowi, nie zdarzył się ani jeden przypadek (na przestrzeni lat 1992-2012), aby nadzorowane przez niego badania lub ich wyniki stały się powodem protestu rodziców, problemów dla szkoły czy dla miasta.

 

Jak wygląda przeprowadzenie diagnozy w praktyce?

Badania są prowadzone przez specjalnie wyszkolonych ankieterów w oparciu o standard metodologiczny zapewniający rzetelność i porównywalność wyników. Przeprowadzane są zawsze przed realizacją programu Archipelag Skarbów®. Mają charakter anonimowy. Zgodnie z gwarancjami składanymi młodzieży wyniki poszczególnych osób i klas są całkowicie poufne. Tej zasady nigdy nie łamiemy. Ankieter sporządza raport z przebiegu badań w każdej klasie, co umożliwia później weryfikację rzetelności wyników (np. można wyłączyć z próby wyniki klasy, w której mimo wysiłków ankietera młodzież niepoważnie traktowała badania żartując głośno lub wzajemnie zaglądając do swoich odpowiedzi – nota bene takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko).

Dane są opracowywane w formie pisemnego raportu. Wyniki dla poszczególnych szkół, poziomów klas lub całego miasta są ukazywane w formie wykresów i porównywane do danych z danego regionu lub innych regionów Polski. Raport ten zawiera również wnioski i komentarze dotyczące zarówno pozytywnego potencjału młodzieży, jak i wskazań do pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Zainteresowane szkoły i gminy mogą osobno zamówić przedstawienie wyników przez badaczy w formie prezentacji multimedialnej dla rady pedagogicznej lub innego gremium. W przypadku większych miast łączne przedstawienie wyników diagnozy oraz ewaluacji efektów przeprowadzonego w szkołach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® odbywa się często na osobnej, miejskiej konferencji profilaktycznej.

Podkreślamy raz jeszcze, że raport z wynikami badań danej szkoły jest podawany wyłącznie do wiadomości tej szkoły i organu prowadzącego. Wyniki dotyczące poszczególnych placówek nie są nigdzie publicznie zestawiane.

Ważnym warunkiem dobrze przeprowadzonych badań diagnostycznych jest dobra współpraca ze szkołą. Chodzi tu zarówno o sprawną pomoc ankieterom w przeprowadzeniu badań, jak też o poważne potraktowanie zaleceń, które gwarantują większą rzetelność wyników (np. rezygnacja ze sprawdzianów w dniu diagnozy, dzięki której uczniowie mogą w trakcie badania skupić się na wypełnianiu kwestionariusza, a nie nauce z ukrytego pod ławką podręcznika).

 

 

Zasady liczenia kosztów diagnozy

Koszty przeprowadzenia badań diagnostycznych są wyliczane indywidualnie dla każdej szkoły i każdego miasta. Bierzemy w nich pod uwagę m.in. następujące parametry:

 1. liczba klas uczestniczących w badaniach,
 2. liczba poziomów klas, dla których trzeba przeliczyć wyniki,
 3. ilość ankieterów, których trzeba zaangażować,
 4. koszty podróży (i ewentualnie konieczność noclegu),
 5. sposób przedstawienia wyników (raport elektroniczny, raport drukowany, wykład z prezentacją multimedialną).

 

Zapraszamy do współpracy!

Dyrektor ds. badań
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
mgr Agata Balcerzak

 


Przypis nr 1. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej został powołany w 2012 roku w celu tworzenia i upowszechniania programów badawczych i profilaktycznych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej. Instytut powstał w oparciu o kadrę Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld, z którą ściśle współpracuje korzystając z jej obszernego dorobku w dziedzinie badań nad młodzieżą oraz profilaktyki młodzieżowej.

 

 

 

 

 

 

Typicky lékárna může prodej na vás s diskrétní ošetření rozdílný zdravotních otázek. To je důvod, proč internet lékárna rostly v oblíbenost v posledních letech. Mnoho lékáren nabídnout svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte trápit o sexuálním problému, pravděpodobně víte o koupit Genericky Cialis. V naší generaci mnoho uživatelů dívat přesnou frázi Cialis České na internetu. Otázky, jako je koupit Tadalafil, jsou spojeny různé typy zdravotnických otázek. Obvykle lidé, kteří berou drogy, jako jsou amfetaminy těžký udržet erekci a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to podstatné se dozvědět o této záležitosti. Obecně platí, že to může zahrnovat vysoký krevní tlak, nemoc ledvin, nebo panické poruchy nějakého druhu. Bohužel téměř všechny léky mají někdy nebezpečné vedlejší vlivy, od hlavy k smrti. Velmi pravděpodobné, že doktor bude brát v zřetel lze interakce s léky Cialis, váš věk a předchozí zážitek jste měl s opravným prostředek.