Pani wicepremier Beata Szydło podpisała stanowisko w sprawie młodzieży, małżeństwa i rodzicielstwa. Dokument rekomenduje wykorzystanie podejścia zintegrowanego w polityce rodzinnej i społecznej oraz docenia znaczenie strategii Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki.

  

 

Tutaj znajduje się pełny tekst stanowiska.  

 

 

Kierowany przez panią wicepremier Beatę Szydło Komitet Społeczny Rady Ministrów wydał stanowisko w sprawie zagadnień związanych z młodzieżą, małżeństwem i rodzicielstwem. 

Dokument został przyjęty podczas posiedzenia Komitetu 6 czerwca 2018 r., w trakcie którego prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymon Grzelak prezentował wyniki badań nad młodzieżą i nasze rekomendacje. W roli ekspertów wystąpili także pani Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin i pan Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty. 

Na posiedzeniu została przedstawiona treść Deklaracji „Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej”, która proponuje wprowadzenie zintegrowanej polityki młodzieżowej. Dokument został podpisany przez 36 organizacji-sygnatariuszy. 

Poniżej prezentujemy fragmenty stanowiska Komitetu mający znaczenie dla profilaktyki problemów młodzieży (pogrubienia własne): 

„Komitet Społeczny Rady Ministrów dostrzega konieczność kontynuowania zintegrowanych, ponadresortowych działań zmierzających do poprawy kondycji polskich rodzin. 

Już za kilka, kilkanaście lat pokolenie dzisiejszej młodzieży będzie zawierać małżeństwa, tworzyć nowe rodziny, decydować się na większą lub mniejszą liczbę dzieci, wchodzić na rynek pracy i współdecydować o kształcie państwa. Okres dorastania jest czasem ujawniania się i rozwoju pozytywnego potencjału, który owocuje dobrym przygotowaniem do pełnienia dojrzałych ról społecznych. Jednocześnie obserwowane liczne problemy i zachowania ryzykowne młodzieży ograniczają rozwój potencjału młodego pokolenia jako przyszłych mężów, żon, ojców, matek, pracowników i obywateli. 

Wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży i zapobieganie problemom na wczesnych etapach życia jest najbardziej naturalną i racjonalną strategią zapobiegawczą, i wiąże się z wielokrotnie mniejszymi kosztami niż suma kosztów ponoszonych w związku z walką ze skutkami problemów. W celu kompleksowego zapobiegania problemom młodzieży Komitet Społeczny rekomenduje wykorzystanie w polityce rodzinnej i społecznej podejścia zintegrowanego. Istotą podejścia zintegrowanego jest dostrzeganie złożonego kontekstu zależności i związków pomiędzy problemami, gdzie jedne problemy nasilają pojawianie się innych, a wiele z nich ma wspólne przyczyny i czynniki ryzyka, co wykazane zostało w badaniach naukowych. Wdrożenie zintegrowanej polityki młodzieżowej oznacza potrzebę zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która zakłada podejście komplementarne, czyniące z młodzieży podmiot polityki państwowej. Problematyka młodzieży, z poszanowaniem autonomii rodziny, wkracza w obszar kompetencji i zakres zadań różnych resortów i instytucji. Potrzebne jest wypracowanie rozwiązań uwzględniających zintegrowane podejście do przeciwdziałania różnym problemom i zagrożeniom wśród młodzieży na poziomie regionalnym samorządowo-rządowym i lokalnym. W pracach tych należy wykorzystać rekomendowaną przez liczną grupę organizacji pozarządowych strategię Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki oraz potencjał różnych inicjatyw obywatelskich (fundacje, stowarzyszenia) oraz ruchów i organizacji młodzieżowych.” 

Pod tym linkiem dostępny jest pełny tekst stanowiska.

Komitet Społeczny jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. W jego skład wchodzą między innymi: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rozwoju i Finansów, Sekretarz do Spraw Europejskich lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu.