Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował Deklarację „Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej” i zainicjował zbieranie pod nią podpisów.

Dokument ma pomóc w przekonywaniu osób mających wpływ na politykę społeczną i państwową, że troska o młodzież powinna stanowić jeden z jasno wskazanych priorytetów polityki rodzinnej oraz że efektywność działań na rzecz młodzieży wymaga podejścia zintegrowanego i ponadresortowego.  

 

Deklaracja „Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej” została wysłana przez Instytut do kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych oraz zajmujących się sprawami dzieci i młodzieży. W dniu 5 czerwca 2018 r. Deklarację podpisało już 36 organizacji-sygnatariuszy, które stworzyły Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Młodzieżowej.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą i wynikach badań naukowych Instytut widzi potrzebę do zdecydowanych działań na rzecz wymiernego zmniejszenia skali problemów młodzieży, wspierania dążeń i aspiracji młodzieży związanych z małżeństwem, rodziną i dzietnością oraz ograniczenia demoralizacji młodzieży.

Pomysłodawcy Deklaracji liczą, że zebranie wielu podpisów będzie kolejnym argumentem w przekonywaniu do zintegrowanej polityki młodzieżowej proponowanej przez Instytut.

Kolejne organizacje mogą dołączać do grona organizacji-sygnatariuszy. W tym celu organizacja powinna wysłać skan deklaracji podpisanej przez uprawnioną osobę na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warszawa, 5.06.2018

 

Młodzież u progu nowego stulecia Niepodległej

 

D E K L A R A C J A

36 ORGANIZACJI-SYGNATARIUSZY
 POROZUMIENIA NA RZECZ ZINTEGROWANEJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

 

Młodzież to przyszłość polskich rodzin i polskiego społeczeństwa.

 

Historia Polski dostarcza licznych przykładów troski o młodzież i doniosłej roli samej młodzieży w polskiej tradycji i kulturze. Jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania niepodległości to okazja do odnowienia pamięci o licznych pokoleniach z okresu zaborów, okupacji i komunizmu, które wychowały młodzież zdolną bronić polskiego języka, kultury i najważniejszych wartości humanistycznych i chrześcijańskich. W rezultacie setki i tysiące młodych ludzi potrafiły sprostać dziejowym próbom masowo przyłączając się do młodzieżowych organizacji patriotycznych u progu odzyskania niepodległości, angażując się w wojenną konspirację, działając w podziemiu antykomunistycznym czy też budując dobrobyt kraju w czasach wolności i pokoju.

Nieprzypadkowo to właśnie Jan Paweł II, papież ukształtowany przez polską tradycję i kulturę, na całym świecie podniósł rangę troski o młodzież, rozwijając i wytrwale realizując inicjatywę Światowych Dni Młodzieży.

Potrzeba, aby dziś, w roku 2018, u progu nowego stulecia niepodległości i w obliczu wyzwań współczesności, nasza troska o młodzież dorastała do najlepszych przykładów z historii.

Pokolenie dzisiejszej młodzieży już za kilka, kilkanaście lat podejmie kluczowe role życiowe związane z małżeństwem i rodziną, rodzicielstwem, pracą zawodową, życiem społecznym i obywatelskim. Dzisiejsza młodzież to najważniejszy kapitał społeczny przyszłości. To od niej już niedługo będzie zależała trwałość małżeństw, szczęście rodzin, perspektywy rozwiązania poważnych problemów demograficznych, rozwój gospodarczy kraju oraz miejsce Polski w świecie.

Wspieranie rozwoju młodzieży i przeciwdziałanie uderzającym w młodzież zagrożeniom jest ważną częścią polskiej racji stanu i powinno stanowić jeden z kluczowych priorytetów polityki rodzinnej i społecznej.     

Długa lista problemów i zachowań ryzykownych młodzieży obejmuje m.in. zagrożenia związane z: depresją i samobójstwami, nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna), uzależnieniami behawioralnymi, seksualizacją i pornografią, wczesnymi kontaktami seksualnymi, przemocą i cyberprzemocą, przestępczością i demoralizacją. Każdy z tych problemów niesie ze sobą poważne konsekwencje osobiste dla młodych ludzi i ich rodzin oraz nieuchronne konsekwencje społeczne i ekonomiczne na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.  Analizy ekonomicznie jednoznacznie dowodzą, że zapobieganie problemom młodzieży jest wielokrotnie tańsze w zestawieniu
z wielomiliardowymi kosztami związanymi z ponoszeniem konsekwencji narastających problemów.

Jako przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, których misją (lub ważną częścią misji) jest wspieranie  dzieci i młodzieży widzimy potrzebę zdecydowanych działań ma rzecz:

 1. Wymiernego zmniejszenia skali problemów, patologii i zachowań ryzykownych wśród młodzieży postrzeganych w ujęciu zintegrowanym (z uwzględnieniem jak najszerszego spektrum zagrożeń);
 2. Wspierania dążeń i aspiracji młodzieży związanych z małżeństwem, rodziną i dzietnością
  w sposób konsekwentny i wieloaspektowy (zdrowie, edukacja, kultura);
 3. Ograniczenia demoralizacji młodzieży wynikającej ze złych zapisów prawnych lub złego stosowania prawa (m.in. łatwa dostępność pornografii i innych szkodliwych treści w internecie
  i mediach, intensywna reklama i dostępność alkoholu).

 

Badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że różne problemy młodzieży są ze sobą powiązane, wzajemnie się warunkują, mają wiele wspólnych przyczyn oraz wspólnych czynników ryzyka. Co więcej, różnym problemom młodzieży i patologiom społecznym skutecznie zapobiegają te same czynniki chroniące – w szczególności związane z rodziną, religijnością i szkołą – co umożliwia wykorzystanie w działaniach zasobów dostępnych w każdej społeczności lokalnej.

Wskazane powyżej współzależności stanowią zdecydowany argument na rzecz wdrażania zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemów młodzieży oraz zintegrowanej polityki młodzieżowej. Wybiórcze, akcyjne przeciwdziałanie pojedynczym problemom realizowane bez całościowej wizji i strategii jest skazane na niepowodzenie - zbyt często ma ono charakter objawowy a nie przyczynowy, nie przynosi trwałych efektów i w rezultacie wiąże się z ogromnym marnotrawstwem środków. Podejście zintegrowane nie przekreśla potrzeby specjalistycznych działań, lecz pozwala je organizować w sensowną całość.

Zintegrowana polityka młodzieżowa, rozumiana jako jeden z obszarów polityki rodzinnej, oparta jest na szacunku do zasady pomocniczości i kluczowej roli rodziców w wychowaniu. Racjonalne formułowanie i ekonomiczna realizacja jej celów na poziomie państwowym, regionalnym i lokalnym wymaga zintegrowanego, całościowego i ponadresortowego podejścia od etapu diagnozy problemów i zasobów, poprzez podział konkretnych zadań, aż po ewaluację rezultatów. Efektywnej realizacji celów zintegrowanej polityki młodzieżowej posłużyć może gotowa strategia wdrożeniowa Siedmiu dźwigni opisana w „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” (ORE, 2015). Rekomendacje Vademecum zostały wykorzystane w zapisach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i stanowiły podstawę merytoryczną jednomyślnie przyjętego Stanowiska Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej”.

Jako sygnatariusze „Porozumienia na Rzecz Zintegrowanej Polityki Młodzieżowej” wyrażamy w imieniu naszych organizacji pełne poparcie dla założeń i celów zintegrowanej polityki młodzieżowej w kształcie proponowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Liczymy na to, że kluczowe instytucje państwowe uznają zasadność takiego podejścia i wyrażamy gotowość do współpracy w realizacji jego celów na terenie całego kraju. 

 1. Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
 2. Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego
 3. Stowarzyszenie Moje Miasto
 4. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
 5. Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
 6. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
 7. Fundacja Profilaktyka z Pasją
 8. Fundacja Wychowanie w Dialogu
 9. Fundacja Uskrzydlamy
 10. Fundacja Ostoja
 11. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld
 12. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 13. Fundacja Głos Dla Życia
 14. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II
 15. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
 16. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
 17. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri
 18. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
 19. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 20. Fundacja Wspomagająca Wychowanie "Archezja"
 21. Stowarzyszenie Kongres Kobiet Konserwatywnych
 22. Fundacja Strumienie Życia-Polska
 23. Fundacja Pomost
 24. Fundacja European Institute for Integrated Prevention
 25. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
 26. Stowarzyszenie Salezjańska Organizacja Sportowa RP
 27. Stowarzyszenie Nasza Przyszłość
 28. Redakcja Wychowawcy
 29. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia
 30. Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej Droga
 31. Fundacja YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego
 32. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 33. Stowarzyszenie Akademia Familijna
 34. Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”
 35. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Dolnośląski
 36. Fundacja Samarytanka