W środę 9 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości.

 

 

 

 

Troska o młodzież zgromadziła ponad 250 uczestników wśród których byli przedstawiciele władz państwowych, samorządów, organizacji pozarządowych, a także liczni badacze, specjaliści zajmujący się profilaktyką i nauczyciele. Konferencję otworzył minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, współgospodarz wydarzenia.

[Nagranie z konferencji niedługo będzie dostępne na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej]

W wykładzie rozpoczynającym konferencję dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN, przedstawił cztery kluczowe aspekty polskiej racji stanu odnoszące się do młodzieży oraz miejsca, jakie powinna zająć troska o młodzież w polityce rodzinnej i społecznej.

Podczas konferencji zabrali głos przedstawiciele rządu i ważnych instytucji mających znaczenie dla kreowania i realizacji działań profilaktycznych zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i w samorządach lokalnych. W konferencji uczestniczyli: Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w KPRM Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej - Piotr Mazurek, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej - Barbara Socha, Wicedyrektor ORE - Wiesław Poleszak oraz Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM - Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Uczestnicy konferencji mogli posłuchać wykładów na temat profilaktyki problemów i zachowań ryzykownych młodzieży oraz szczególnej potrzeby wsparcia psychicznego młodzieży w okresie pandemii COVID-19.

W trakcie wydarzenia eksperci i profilaktycy IPZIN - Dorota Żyro, Maja Łoś, Szymon Grzelak, Jakub Placha i Albin Wróblewski - zaprezentowali odpowiadającą na wyzwania czasów wizję wspierania rozwoju młodzieży oraz zapobiegania demoralizacji młodzieży. Przedstawiono szereg wyników badań nad młodzieżą, a także kilka konkretnych metod pracy profilaktycznej.

W czasie spotkania on-line wszyscy uczestnicy mogli wyrazić, w głosowaniu tajnym, swoją opinię na temat siedmiu postulatów opracowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, które dotyczą najważniejszych wyzwań i potrzeb związanych z troską o młodzież w kontekście polskiej racji stanu.

 

Treści głosowanych postulatów:

1. Wychowanie, wspieranie rozwoju oraz całościowe zapobieganie problemom i demoralizacji młodzieży powinno być traktowane jako realny priorytet polityki rodzinnej i społecznej.

Popieram - 96%                   Nie popieram - 0%                   Nie mam zdania - 4%

 

2. Ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne należy uznawać za szczególnie ważny element reagowania kryzysowego w czasie pandemii COVID-19

Popieram - 96%                   Nie popieram - 0%                   Nie mam zdania - 4%

 

3. Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych oraz intensyfikacji działań profilaktycznych odpowiadających na problem nieograniczonego narażenia dzieci i młodzieży na szkodliwe treści pornograficzne, seksualizujące i uprzedmiotawiające

Popieram - 89%                   Nie popieram - 2%                   Nie mam zdania - 9%

 

4. W obliczu kryzysu demograficznego konieczne jest uwzględnienie przekazu dotyczącego wartości macierzyństwa, ojcostwa i rodziny wielodzietnej w działaniach wychowawczych, profilaktycznych skierowanych do młodzieży i w sferze kultury

Popieram - 60%                   Nie popieram - 16%                   Nie mam zdania - 24%

 

5. Wobec niebezpieczeństwa emigracji wysokiego odsetka młodych, potrzebne jest lepsze zdiagnozowanie przyczyn tego zjawiska, opracowanie strategii przeciwdziałania oraz uwzględnienie w niej zadań dla wychowania i profilaktyki oraz dla instytucji kultury

 Popieram - 74%                   Nie popieram - 5%                   Nie mam zdania - 21%

 

6. Istnieje potrzeba rozpoczęcia cyklicznych badań reprezentatywnych w ujęciu zintegrowanym, jako punktu wyjścia do opracowania skutecznej polityki młodzieżowej, a także jako narzędzia do monitorowania sytuacji i oceny efektów realizowanych działań

 Popieram - 86%                   Nie popieram - 1%                   Nie mam zdania - 13%

 

7. Rozszerzanie działań na rzecz trwałości i jakości obecnych małżeństw i rodzin oraz uwzględnienie tego wymiaru w wychowaniu i profilaktyce to element polskiej racji stanu

Popieram - 74%                   Nie popieram - 9%                   Nie mam zdania - 17%